Rapport från Jordbruksverket:

Med anledning av de fynd av läkemedel som gjorts i hästkött har kommissionen varit tydliga med att hästar som identifierats senare än den tidsangivelse som finns i artikel 5(6) i kommisionsförordning (EG) nr 504/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur ska betraktas som inte avsedda för slakt för livsmedelskonsumtion. Eftersom bestämmelser om duplikat eller ersättande hästpass endast  gäller om det ursprungliga hästpasset är försvunnet, alternativt att  det inte varit möjligt fastställa hästens identitet  (och därmed om hästen haft ett pass tidigare eller inte) är dessa bestämmelser inte tillämpliga.

Den lösning som återstår är då att hästar som identifierats och ansöker om hästpass senare än den 31 december det år hästen födda, eller efter sex månader från födelsedatum, beroende på vilket som inträffar sist, ska få hästpass där de tagits ur livsmedelskedjan under den rubriken i avsnitt IX. Syftet med detta är alltså att minska riskerna att hästar, som behandlats med läkemedel med livslång slaktkarens eller är behandlade med läkemedel med sex månaders karenstid där karenstiden ännu  inte gått ut, slaktas och används som livsmedel.

Detta innebär således att pass för hästar som inkommer senare än den 31 december det år hästen är född, eller efter sex månader från födelsedatum kommer att stämplas, så att hästarna inte får slaktas och användas som livsmedel. Detta är en mycket stor förändring som kan innebära stora värdeminskningar för hästägaren och som därför är mycket viktigt att känna till.