Avelsföreningen För Svenska Ardennerhästen ( nedan kallat AFSA ) har följande Integritetspolicy:

Vi värnar om våra medlemmars personliga integritet. Du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Informationen nedan beskriver hur AFSA behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vad är personuppgifter?

Med personuppgift avses varje upplysning som avser en identifierad eller identitetbar fysiskperson, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras.

Exempelvis avses personnummer, namn, adress, foto eller identifikationer online mm.

Vad är behandling av personuppgifter?

Med behandling avses en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiskt eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Varifrån kommer dina personuppgifter?

Uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex i samband med att du ansöker om hästpass, registrerar ägarbyte, köper en viss produkt eller tjänst, är postmottagare för en medlemsförening, skickar in foton och text till våra sociala medier och andra ändamål, anmäler dig till våra evenemang eller kontaktar oss av annan anledning.

Uppgifter från andra källor. I vissa fall kan vi inhämta information från andra källor t.ex från köpare vid ägarbyte, samarbetspartners och andra leverantörer.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

AFSA kommer att behandla din information för olika ändamål. Vi behöver bland annat ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter för att ha möjlighet att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser, såsom att utfärda hästpass. Syftet med att behandla dina personuppgifter är för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som hästägare (köpare/säljare), hästuppfödare eller annan part. Vi behöver även dina uppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla utbildningar och andra tjänster och varor, t.ex .ägarbyten eller evenemang, hantera kundtjänstärenden och övriga förfrågningar, lämna information och marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av. När du blir medlem tolkar vi det som att du samtycker till att finnas på medlemsförteckningen. Och när du anmäler dig eller din häst till ett arrangemang innebär det ett samtycke av hantering av personuppgifter som behövs för detta.

AFSA kommer inte att lämna ut personuppgifter som AFSA inte är skyldiga enligt lag att göra till följd av ett krav från myndighet, domstolsbeslut eller om vi ditt samtycke till ett sådant utlämnande. Vi kommer inte att överföra personuppgifter till en mottagare i ett tredjeland eller en internationell organisation.

I samband med våra evenemang kommer vi, liksom tidigare, att fotografera deltagare, funktionärer och publik. Bilder kan publiceras på hemsida, sociala medier eller medlemstidning. Om du inte vill medverka i sådan publicering ska du kontakta oss.

Ändringar i GDPR

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter, kommer detta att kommuniceras till dig.