Stadgar

 • 1 Firma

Föreningens firma är Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen. 

 • 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att utveckla det svenska hästmaterialet av ardennerras. För detta ändamål skall föreningen: 

 1. a) Föra rasstambok över stamboksberättigade ardennerhästar.
 2. b) Genom aktiviteter främja avelsarbetet.

c  Utveckla intresset för den svenska ardennerhästen. 

 • 3 Säte

Föreningen har sitt säte i den ort där kassaförvaltaren tillika firmatecknare är bosatt, eller i den ort styrelsen bestämmer. 

 • 4 Medlemskap

Medlem av föreningen blir varje för föreningens verksamhet intresserad fysisk eller juridisk person, som inbetalar av föreningsstämman fastställd avgift. 

För giltigt medlemskap skall medlemsavgiften vara inbetald senast 1 månad innan årsmötet. Dock senast den 30 juni 

Den som önskar bli ständig medlem  betalar 20 ggr x årlig avgift. 

 • 5 Uppsägning

Medlem äger när som helst uppsäga sig till utträde. Utträde sker när uppsägningen kommit föreningen tillhanda. Erlägges ej medlemsavgiften senast 1 månad före årsmötet upphör medlemskapet. 

Medlem som bryter mot stadgarna eller som eljest uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål må av styrelsen uteslutas, om han icke rättar sig efter skriftlig varning från styrelsen. 

Utesluten medlem avgår då meddelande om uteslutning avsänts till honom. 

Medlem kan även uteslutas av årsstämman. Uteslutning kan prövas av årsstämman, om den uteslutande så begär. 

 • 6 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av 5 – 9 personer, samma antal suppleanter. Dessa väljs av föreningens stämma. 

Styrelsen kan till sig knyta personer eller kommittéer då så anses lämpligt. 

Likaså kan styrelsen anställa personal för arbetsuppgifter. 

De av föreningen valda ledamöterna och suppleanterna utses för tiden till dess ordinarie stämma hållits andra året efter valet. Mandattiderna skall dock ordnas så att årligen halva antalet ledamöter jämte suppleanter avgår. 

 • 7 Beslutsförhet

Styrelsen är besluts för då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening, varom de flesta röstande vid sammanträdet förenat sig och vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordförande vid sammanträdet. 

 • 8 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av den eller dem styrelsen utser. 

 • 9 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

 • 10 Tid för årsredovisning

Styrelsen skall senast den 1 mars lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna. 

 • 11 Revisorer

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer som jämte två suppleanter årligen väljs på ordinarie stämma. 

Revisorerna skall lämna sin revisionsberättelse senast den 1 april 

 • 12 Stämma

Medlems rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman. 

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma hålls, då styrelsen finner sådan erforderlig eller då det för uppgivet ärendes behandling skriftligen påfordras av revisorerna eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade. 

 • 13 Rösträtt

Var medlem har en röst. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt. 

Styrelseledamöterna och revisorerna äger delta i föreningsstämmans överläggningar och framställa förslag. 

 • 14 Kallelse

Kallelse till föreningsstämma kan ske med brev på posten, eller med digitala tjänster såsom, e-post, hemsida, eller på sociala medier. Kallelseåtgärden skall vara vidtagen senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. 

Då kallelse utgått till föreningsstämma, skall styrelsen omedelbart genom brev underrätta revisorerna därom. 

 • 15 Ärende på ordinarie föreningsstämma.

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för honom av den som styrelsen utsett. 

Vid ordinarie föreningsstämma skall förekomma: 

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
 3. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
 6. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret föredrages.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om fastställande av balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10.Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

11.Bestämmande av avgift för medlemskap. 

12.Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer, samt valberedning. 

13.Val av ordförande 

14.Val av styrelseledamöter jämte suppleanter                                 

15.Val av revisorer jämte suppleanter. 

16.Beslut angående valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. 

17.Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämma. 

18.Övriga ärenden som stämman beslutar att behandla. 

Vid extra stämma får icke till avgörande företas ärende som icke upptagits i kallelse. 

 • 16 Motionstid

Medlem äger till föreningsstämman hänskjuta fråga genom motion. Motion skall för att kunna behandlas inges till föreningens kansli senast den 1 maj. 

 • 17 Valberedning

Valberedningen skall bestå av lägst 3 personer, varav 1 skall vara sammankallande. Valberedningen har att i god tid före stämman genom kontakter med styrelse och medlemmar ta fram förslag till punkt 1 och 13 – 15 enligt § 15 i dessa stadgar. Dessa förslag skall presenteras för medlemmarna i kallelse till stämman. Varje år väljs en ny ledamot för en tid av 3 år. Den ledamot som är tredje året är sammankallande.

 • 18 Stadgeändring

Beslut om ändring av föreningens stadgar är icke giltigt om det icke fattas vid två på varandra följande stämmor samt med 2/3 majoritet på den senare. 

 • 19 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning är icke giltigt om det icke fattas på två av varandra följande stämmor, varav en ordinarie, samt på den senare av stämmorna fattats med 2/3 majoritet. 

Beslut om hur föreningens kvarlåtenskap skall hanteras fattas på den första stämman och konfirmeras på den andra stämman.