Jordbruksverket har beviljat ett projekt gällande körutbildning av hingstar av raserna ardenner, gotlandsruss och nordsvensk brukshäst.

Utbildningen löper över en fyraårsperiod, för att kunna ge hingstarna en väl genomtänkt och beprövad grund i körning, där varje steg är anpassat till hingstens ålder. Det finns möjlighet att ansluta sig till projektet ända fram till slutprovet som görs vid 4 års ålder, men det går också att ansluta sig redan på hösten när hingsten är föl.

Filer

Regler
Anmälan -wordfil
Anmälan -pdf
Checklista 1,5 år
Checklista 2,5 år
Checklista 3 år
Checklista 4 år

Mål och syfte:

Syftet med projektet är att få fram fler väl hanterade, utbildade och vid avelsvärdering godkända hingstar av ovan nämnda raser vilket gynnar ett långsiktigt bevarande av raserna. Utöver detta är vinsten att de hingstar som inte klarar de rasvisa kraven för avelsgodkännande, har fått en väl genomtänkt utbildning inom brukskörning, och därigenom kan fylla det behov av välutbildade körhästar som marknaden efterfrågar.

Anslutning till projektet:

Hingstägare eller dess företrädare har möjlighet att ansluta sig till detta projekt, och på så vis ha möjlighet att tilldelas medel ur projektet, om utbildningen följer fastställd utbildningsplan och hingsten erlägger ett godkänt prov, vilket för 1- och 2-åringar sker vid unghingstrådgivningen. Slutprov för 3- och 4-åriga hingstar sker vid central avelsvärdering. Provet döms av auktoriserad KBI-domare.

Ersättning:

Stöd ges för dem som anmält sig till projektet, och följt den utbildningsplan som är framtagen för ändamålet och klarat fastställt prov. Utbetalning sker efter erläggande av godkänt prov enligt fastställt regelverk.
För 3- och 4-åringar beviljas stöd oavsett de blir godkända för avel enligt rasvisa krav eller ej. Till projektplanen hör en utbildningsplan för inkörning av brukshäst, se text nedan.

Utdrag ur regler för anslutning till unghingstutbildningsprojektet:

 1. Hingstutbildaren ansöker om att ansluta hingsten till projektet, innan utbildningen påbörjats.
  Avtal tecknas mellan utbildare och projektet. Nytt avtal ska tecknas inför anslutning till nästa steg i utbildningen.
  Under pågående utbildning skall rapporter avlämnas till projektet, där en för ändamålet framtagen blankett med checklista ska användas. Checklistan skickas till anmälaren efter att anmälan är inkommen och betald, och ska lämnas ifylld till sekretariatet provdagen, alt skickas till Liselotte Erixon, Fullösa, Krokstorp 1, 533 96 Götene, senast en vecka före provdagen
 2. Prov för 1- och 2-åringar: Hingst ska anmälas till och visas vid unghingstrådgivning där också prov erläggs.
 3. Prov för 3- och 4-åringar: Hingst ska anmälas till och visas vid avelsvärdering där också prov erläggs.
  Anslutning kan ske fram till dess att hingsten är 4 år och ska genomföra bruksprov.
  Observera att anslutning till projektet ska ske på avsedd anmälningsblankett, som ska skickas in till Liselotte Erixon, Fullösa, Krokstorp 1, 533 96 Götene.

Utbildningsplan för brukshäst.

Godkänd utbildningsnivå fram till 1,5 års ålder:
Hingsten ska tömköras och kunna göra lugna igångsättningar och halter på anvisad plats.
Hingsten ska stå still i halten och kunna köras i höger och vänster varv med viss framåtbjudning och lösgjordhet.

Krav för godkänt delprov:
Hingsten ska visa prov på utbildning enlig ovanstående utbildningsnivå, med hjälp av en enklare bana, där den tömkörs i båda varven och gör halter och igångsättningar efter domarens anvisning.

Godkänd utbildningsnivå fram till 2,5 års ålder:
Hingsten ska kunna köras med släpa med lättare last som ger visst dragmotstånd.
Utbildningen fortgår med upprepning av arbete framför släpa med variation av lass, tyngd och terräng, så att omväxling sker.
Under utbildningstiden ska också påbörjas anspänning av hjulfordon.

Krav för godkänt delprov:
Hingsten ska anspännas släpa med lättare last som ger visst dragmotstånd. Medhjälpare ska användas. Hingsten ska vara trygg vid anspänning och frånspänning, och göra en lugn igångsättning och visa prov på lugna halter. Hingsten ska köras i båda varv enligt domares anvisning.

Godkänd utbildningsnivå fram till 3 års ålder:
Under denna del av utbildningsplanen ska hingsten köras omväxlande med släpa och hjulfordon, men successivt efter utbildningsnivå, övergå till ökad användning av hjulfordon.
Hingsten ska ges utbildningstillfällen i omväxlande terräng, och kunna köras både på väg och i mer ojämn terräng.

Krav för godkänt delprov:
Hingsten ska utföra körprov på avelsvärdering, motsvarande Föreningen Nordsvenska Hästens ”Frivilligt körprov för 3-årig nordsvensk”.
Lunningsbåge eller släpa med lättare lass, kärra eller vagn får användas. Sulky eller speedcart är inte tillåtet
Skakel skall användas, enbart linor är ej tillåtet.
Körprovet skall visa att hästen accepterar skakeltryck samt ett lättare dragmotstånd.
Banan skall läggas så att hästen körs i skritt i både höger och vänster varv samt göra halt efter domarens anvisningar.
Körsträckan skall vara minst 300 meter.

Godkänd utbildningsnivå vid 4 års ålder:
Hingsten ska fortsätta sin utbildning enligt samma princip som vid 3 års ålder, med mål att befästa köregenskaperna och göra den mer säker att köra framför både släplass och hjulfordon. Större krav kan ställas på dragvilja och att den arbetar på ett avspänt och disciplinerat vis, även om den utsätts för mer yttre störning och andra miljöer än de invanda.

Krav för godkänt slutprov:
Hingst ska genomföra prov enligt föreningarnas regelverk för ”Körbarhetsintyg”, och provet ska utföras vid avelsvärdering av hingstar.
Banan ska vara 300-400 m lång. En lämplig arbetsvagn ska användas, lastad med ett lass vägande ca 300 kg. För gotlandsruss behöver vagnen inte vara lastad. Dock ska lasset anpassas efter underlag och terräng.
Följande moment ska bedömas:
1. Anspänning, frånspänning
2. Igångsättning, dragteknik
3. Halter
4. Ryggning (baksele rekommenderas)
5. Temperament, samarbetsvilja och lydnad
Ur säkerhetssynpunkt skall en medhjälpare anlitas vid anspänning och frånspänning.
Försök till anspänning får pågå högst fem minuter. Hästen ska vara selad med väl tillpassad loksele och betslad med träns- eller stångbett av vedertagen typ. Gotlandsruss får även köras med bröstsele. Hjälptyglar eller dylikt är ej tillåtet. Maximalt kan 10 p utdelas på varje moment, vilket ger en total maxpoäng på 50 p. För godkänt prov krävs lägst 35 p. Delpoäng under 7 godkännes endast för ryggningsmomentet, där lägst 5 p är godkänt.

Information:

Allmänna upplysningar om projektet kan lämnas av Liselotte Erixon, tel 08-59143403, 070-370 24 14, Kåre Gustafson, tel 0122-504 63 eller 070-555 04 63 eller Lennart Gustavsson, tel 0325-421 63, 070-994 08 75 .