Information till medlemmar

Styrelsen vill härmed meddela om en förändring i AFSA:s reglementen och avelsprogram.

Från och med 2024 är det möjligt att visa treåriga och äldre ardennerhingstar på avelsvärderingar arrangerade av AFSA, SH i norra Sverige och SvRAF på Gotland.

Det finns flera olika skäl som lett fram till detta beslut. Föreningen har ett bevarandeansvar för den svenska ardennerhästen. Med denna förändring hoppas vi ge uppfödare bättre förutsättningar till att visa treåriga eller andra ej tidigare godkända ardennerhingstar på avelsvärdering oavsett var de finns i landet.

Vi anser inte heller att det är rimligt, med hänsyn till djurvälfärd att transportera en hingst så långt att resan behöver delas upp på två dagar för att uppfylla djurskyddslagens krav gällande transport. Långa transporter innebär dessutom höga kostnader.

För att genomföra detta beslut har vårt avelsprogram och reglementen behövt uppdateras. Eftersom vi är en egen avelsorganisation med delegerat ansvar har vi behövt vända oss till Jordbruksverket för att få vårt uppdaterade avelsprogram godkänt samt argumentera för den förändring vi velat genomföra. Den 18:e december 2023 fick vi skriftligt beslut på att vårt nya avelsprogram ersatt det gamla.

Förutom ovan nämnda förändring, att inte längre ha en central hingstpremiering, har vissa justeringar gjorts i avelsprogrammet, hingstreglementet samt storeglementet. Detta är dock inga förändringar utan snarare förtydliganden. Vi hoppas att detta ska göra dessa dokument lättare att tolka och att missuppfattningar kan undvikas.

Med detta önskar vi er en riktigt god jul och ett gott nytt avelsår!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen